Ubytovací řád

Ubytovací řád

 • Spa resort Sanssouci (dále jen „hotel“) zaručuje všem hostům poskytování kvalitních služeb odpovídající dané kategorii hotelu.
 • Při příjezdu do hotelu je host povinen předložit na recepci hotelu platný doklad totožnosti, na jehož základě obdrží hotelovou legitimaci nebo lázeňskou knížku, s uvedením názvu hotelu, jména hosta, čísla pokoje, délky pobytu atd. Pokud host nepředloží platný doklad totožnosti, je hotel oprávněn ubytování hostu odmítnout. Spolu hotelovou legitimací nebo lázeňskou knížkou host obdrží klíče nebo vstupní kartu do pokoje (dle počtu ubytovaných osob). Tímto okamžikem je uzavřena smlouva o ubytování ve smyslu ust. § 2326 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, která je uzavírána vždy písemně, přičemž za písemnou formu je považováno též písemné či elektronické potvrzení objednávky rezervace nebo vyplnění registrační karty.
 • Zpracování osobních údajů hosta se řídí podmínkami dle platné legislativy, zejména pravidly GDPR. Host uzavřením smlouvy o ubytování uděluje hotelu souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu poskytnutých údajů, zejména za účelem plnění povinností hotelu v oblasti místních poplatků nebo zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Podrobné podmínky zpracování osobních údajů se řídí pravidly přístupnými na webové adrese hotelu.
 • Za ubytování a další poskytnuté hotelové služby (služby nezahrnuté v ceně ubytování) je host povinen zaplatit hotelu ceny dle potvrzené objednávky hotelu, resp. písemně sjednané smlouvy; není-li pobyt v hotelu realizován přes objednávku, resp. písemně sjednanou smlouvu, pak host hotelu zaplatí ceny ubytování a dalších hotelových služeb uvedené dle aktuálního ceníku hotelu. Ceny ubytování a dalších hotelových služeb jsou hostům k dispozici v recepci hotelu. Ceny za ubytování a hotelové služby jsou hostem hrazeny prostřednictvím finanční hotovosti či jiného platebního instrumentu (platební karty, okamžitým převodem apod.), není-li s hotelem předem písemně sjednáno jinak. Pokud není pobyt uhrazen před příjezdem hosta, je host povinen uhradit při příjmu 100% ceny pobytu, případně je hotel oprávněn požadovat po hostovi garanci platby, popř. také další na ni navazující doklady - voucher cestovní kanceláře, předplatbu či depozit, popř. také kopii platebního instrumentu (platební karty apod.); host je povinen takové žádosti hotelu vyhovět. Ceny za hotelové služby jsou splatné při předložení hotelového účtu či jiného dokladu o jejich čerpání hostem ze strany hotelu, nejpozději však při ukončení pobytu hosta v hotelu.
 • Hotel může vyžadovat průběžnou úhradu hotelových služeb a to bez ohledu na vyčerpanou částku poskytnutých služeb, zejména tak učiní v okamžiku, kdy částka za hotelové služby přesáhne částku 5 000 Kč / 210 EUR. V případně neuhrazení je hotel oprávněn poskytování dalších extra služeb odmítnout.
 • Při opakovaném příchodu do hotelu a při poskytování jakýchkoli služeb, které jsou zahrnuty v ceně ubytování, je host povinen předložit zaměstnanci recepce nebo jinému oprávněném zaměstnanci hotelu svou hotelovou legitimaci nebo lázeňskou knížkou. Při jejím nepředložení je hotel oprávněn odmítnou poskytnutí hotelových služeb i zamezit vstupu hosta do hotelu. 
 • Ve zvláštních případech (např. z důvodu havárie v pokoji, pozdního příjezdu hosta do hotelu apod.) může hotel hostu poskytnout jiné ubytování, než bylo původně sjednáno, avšak nesmí se podstatně lišit od potvrzené objednávky.
 • V případě, že si host přeje prodloužit svůj pobyt a jeho pokoj je již rezervován pro jiného hosta, může mu hotel nabídnout jiný typ pokoje. Cena prodlouženého pobytu se může od původně sjednaného pobytu lišit a bude stanovena dle aktuální ceny ubytování v den prodloužení pobytu.
 • Za škodu na vnesených a odložených věcech odpovídá hotel hostu dle platné legislativy České republiky, přičemž jeho odpovědnost je omezena.                   V případě, že host zjistí ztrátu nebo zcizení věci, je povinen tuto skutečnost ihned oznámit recepci nebo ostraze hotelu, která kontaktuje Policii ČR. Hotel odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly odloženy na místě k tomu určeném, případně odevzdány některému z pracovníků hotelu do úschovy. Za ostatní odložené či zapomenuté věci hostů hotel neodpovídá, resp. neručí. Za klenoty, peníze a jiné cennosti hotel odpovídá pouze v případě, že tyto byly se souhlasem hotelu uloženy v hotelovém trezoru či převzaty do úschovy, popř. došlo ke škodě na nich jednáním pracovníka hotelu. Hotel je oprávněn převzetí peněžních prostředků, klenotů nebo jiných cenností odmítnout v případě, že jsou tyto věci nebezpečné nebo hodnotou či rozsahem pro hotel neúměrné. Hotel může požadovat, aby mu byly věci k úschově předány v uzavřené nebo zapečetěné schránce; host je povinen takové žádosti hotelu vyhovět. O převzetí věcí do úschovy hotelu obdrží host písemné potvrzení od recepce hotelu a je povinen si potvrzení vyžádat. Jsou-li cennosti uloženy v pokojovém trezoru, řídí se odpovědnost dle odst. 9. ubytovacího řádu. V případě ztráty klíče nebo vstupní karty je host povinen neprodleně nahlásit ztrátu v recepci, jinak hotel nenese jakoukoli odpovědnost související se ztrátou klíče či vstupní karty. Právo na náhradu škody je potřeba uplatnit v zákonném stanovené lhůtě.
 • Hosté mají k dispozici bezpečnostní schránky v pokojích (pokojové trezory), které slouží k uložení cenných věcí (klenoty, peníze a jiné cennosti) a jsou povinni je za tímto účelem využívat. Hotel nenese odpovědnost za cenné věci, které si host neuzamkl do bezpečnostní schránky. Za věci uložené v pokojovém trezoru hotel odpovídá dle platné legislativy.
 • Pokoj je vybaven veškerým komfortem dle dané kategorie hotelu a host je proto žádán, aby nepřemisťoval žádné zařízení v pokoji a neprováděl žádné podstatné změny v pokoji.
 • Host je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem v případě požáru. Tento plán nalezne v každém hotelovém pokoji u vchodových dveřích.
 • Z bezpečnostních důvodů nesmí host v hotelových prostorách a na pokojích používat vlastní elektrické spotřebiče, kromě přístrojů sloužících k jeho osobní hygieně (holicí strojky, vysoušeče vlasů apod.). Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče a zavřít okna, včetně balkonových dveří, jsou-li v pokoji umístěny.
 • Z bezpečnostních důvodů není možné ponechávat děti do 12 let bez dozoru dospělých v pokoji a v ostatních společenských prostorách hotelu, zejména pak v prostorách bazénu. Za případné škody způsobené dětmi v hotelu i v jeho okolí nesou plnou odpovědnost osoby, které nad nimi vykonávají po dobu pobytu dohled.
 • Psi a jiná zvířata mohou být ubytována jen se souhlasem hotelu a za předpokladu, že host prokáže jejich nezávadný zdravotní stav. Host nese plnou odpovědnost za chování zvířete v hotelu i jeho okolí na pozemcích hotelu a odpovídá za náhradu škody, která byla způsobena zvířetem v hotelu. Do balneocentra, zdravotních prostor a prostor stravovacích zařízení hotelu mají zvířata přísný zákaz vstupu. Cena za umístění zvířete se účtuje podle platného ceníku hotelu.
 • Za škody způsobené hostem na majetku hotelu odpovídá host podle platných právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku.
 • Host si při svém konání počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.
 • V době od 22.00 hod. do 06.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid v hotelu.
 • Host nesmí umožnit ubytování (přespání) osobám, které k ubytování nejsou přihlášeny, resp. nemají uzavřenou smlouvu s hotelem.
 • V den příjezdu je hotelový pokoj hostovi k dispozici od 14.00 hod. a při odjezdu je host povinen uvolnit pokoj nejpozději do 11.00 hod. Výjimky povoluje vedoucí recepce hotelu. Při odjezdu je nutné požádat o výjimku den předem. V opačném případě je hotel oprávněn a host povinen uhradit příplatek za pozdní odjezd dle ceníku hotelu (late-check out) ve výši 50% ceny ubytování pro další den. Není-li poplatek stanoven v ceníku hotelu, je host povinen uhradit cenu ubytování za další den pobytu.
 • V případě, kdy dojde k zakrácení pobytu z důvodů ležících na straně hosta, nemá host právo na vrácení ceny ubytování za nevyužité dny, nerozhodne-li hotel jinak, resp. hotel je oprávněn požadovat úhradu za celou sjednanou dobu ubytování. Hotel je oprávněn před uplynutím ujednané doby smlouvu o ubytování vypovědět před uplynutím sjednané doby, a to zejména v případech, kdy porušuje tento ubytovací řád anebo dobré mravy i přes výstrahu ze strany hotelu. V takovém případě je ubytování ukončeno ke dni výpovědi smlouvy ze strany hotelu a hotel je oprávněn požadovat uhrazení ceny ubytování za nevyužité dny.
 • Zakazuje se kouřit ve vnitřních prostorách hotelu, včetně hotelového pokoje a zdravotnických zařízení všech typů (Zákon 379/2005 Sb. o opatřeních    k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů). Při porušení zákazu je host povinen uhradit jednorázový poplatek ve výši 2500,- Kč / 100 EUR, a to za každé porušení zákazu.
 • Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platnými ceníky hotelu.
 • Ve společných prostorách hotelu je host povinen dodržovat pravidla oblékání přiměřená typu ubytovacího zařízení, tj. je žádoucí dress code minimálně v úrovni Smart-Casual. Host bere na vědomí, že může být ze strany personálu hotelu upozorněn na nevhodnost oděvu a v případě hrubého porušení pravidel oblékání mu může být odepřen vstup do společných prostor nebo může být z těchto vykázán.
 • Ceny za ubytování a jednotlivé služby jsou uvedeny v recepci či příslušném středisku.
 • Pokud host zanechá své věci na pokoji po skončení pobytu a není ubytování uhrazeno, odstěhuje ubytovatel věci hosta z pokoje a uskladní je na bezpečném místě tak, aby zabránil jejich poškození (§ 1395-1399, Občanský zákoník). Po uhrazení dluhu na ubytování vydá ubytovatel uskladněné věci hostovi. Zapomenuté věci hotel skladuje maximálně po dobu 3 měsíců a poté věci zlikviduje (vyhodí).
 • Při odjezdu z hotelu je host povinen vrátit všechny klíče anebo vstupní karty od pokoje v recepci hotelu. Při ztrátě či poškození klíče nebo karty od pokoje či zjištění jiné nepřípustné manipulace s nimi je hotel oprávněn požadovat po hostovi uhrazení škody a poplatek ve výši 100 Kč / 4 EUR za každou ztracenou nebo zničenou vstupní kartu nebo klíč.  Host je povinen vzniklou škodu nebo poplatek uhradit nejpozději při ukončení pobytu.
 • Vedení hotelu uvítá jakékoliv návrhy hostů na zlepšení úrovně poskytovaných služeb. 
 • Orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele a subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je: Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, Praha 2, 12000, e-mail: adr@coi.cz, www.coi.cz  

Ubytovací řád nabývá účinnosti dne 22.09.2023

Robert Jahn

Ředitel hotelu